Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

A szolgáltatóra vonatkozó tájékoztatás

A www.contisafe3.hu domain név alatt elérhető magyar nyelvű weboldalakat a Continental AG üzemelteti. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§-a alapján kötelezően megadandó adatokat a weboldalak alján elérhető impresszum tartalmazza.

A weboldal használata, termékfelelősség

A jelen weboldalakon elérhető információk nem kötelező érvényűek, kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak és nem minősülnek a jogszabályokban meghatározott ajánlatnak. Amennyiben további információra lenne szüksége, vagy szeretné megismerni a Continental termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az illetékes kereskedővel. A jelen weboldalakon elérhető információk nem keletkeztetnek semmilyen áru eladásával vagy vásárlásával kapcsolatos szerződéses kötelezettséget.

A Continental AG fenntartja a jogot a jelen weboldalakon elérhető információk, termékek és szolgáltatások tetszés szerinti időpontban, előzetes tájékoztatás nélkül történő módosítására vagy frissítésére. Eltérő rendelkezés hiányában a Continental AG weboldalai sem kifejezetten, sem ráutalás formájában nem tartalmaznak garanciát vagy információt semmilyen olyan elvárásnak való megfelelés tekintetében, ideértve, nem kizárólagosan a jelen weboldalakon elérhető információk érvényességét, pontosságát, teljességét és minőségét, amely alapján a Continental AG felelőssége felmerülhet.

A Continental AG a weboldalaival kapcsolatos minden felelősségét kizárja. Így a Continental AG nem vállal felelősséget többek között az Önt a weboldalak hozzáférésével vagy használatával összefüggésben – különösen az Ön számítógépes környezetét ért esetleges vírusfertőzéssel kapcsolatban – ért semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért és/vagy következményi kárért, függetlenül attól, hogy annak mi a jogalapja. A weboldalak használatának megkezdésével a felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatás ingyenessége a fenti felelősségkorlátozással arányos előny biztosítására vonatkozó követelményt kielégíti és azt kifejezetten elfogadja.

A Continental AG-t a termékeivel és szolgáltatásaival összefüggésben terhelő kötelezettségek fennállására és teljesítésére, illetve a Continental AG-t e tekintetben terhelő felelősségre vonatkozó rendelkezéseket az ilyen termékek és szolgáltatások tekintetében, a Continental AG jelenleg hatályos és az adott esetben alkalmazandó általános szerződési feltételei alapján megkötött szerződések tartalmazzák.

A jelen weboldalak használata a felhasználási feltételek elfogadásának minősül és a weboldalak csak az irányadó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban használhatóak. A jelen szerződés használata során létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek.

Adatok rögzítése és feldolgozása

A weboldalak üzemeltetésével összefüggésben kezelt adatok tekintetében az adatkezelő a Continental AG. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása – melyet a felhasználók vagy a weboldalak használatának megkezdésével, vagy egyéb információ megadásakor más formában adnak meg – vagy jogszabályi rendelkezés, ideértve nem kizárólagosan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-át. A Continental AG kizárólag olyan felhasználók személyes adatait kezeli, akik az adatkezeléshez hozzájárultak. A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldalak, az érintett Internet szolgáltató neve és annak a weboldalnak a címe, amelyről a felhasználó elérte a Continental weboldalait. A Continental AG az adatokat a következő célokra használja: a weboldalak látogatottságának mérése, statisztikák készítése és a weboldalakon elérhető szolgáltatások és információk színvonalának javítása. A felhasználók személyes adatait kizárólag az oldalunkon keresztül történő megkeresések esetén kérjük be, a felhasználó jóváhagyása alapján, a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartása mellett. A Continental AG a jogszabályi előírásokkal összhangban egy globális értékrenden alapuló, egységes, belső Adatvédelmi Szabályzatot (Kötelező Vállalati Szabályok) vezetett be, amely az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozik.

Cookies

Amikor weboldalunkra látogat, számítógépén az információk cookie-k formájában tárolódnak. Minden cookie-t kizárólag az optimális megjelenítés céljából használunk. Azonban lehetősége van arra, hogy a beállításokban ezen cookie-k elfogadását letiltsa. Ez esetben azonban kérjük vegye tudomásul, hogy bizonyos funkciók nem állnak rendelkezésre.

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek bármikor jogában áll ingyenes tájékoztatást kérnie személyes adatai kezeléséről. Ön szintén bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását. Ezekben az ügyekben keresse a Continental Adatvédelmi Irodáját a adatvedelem@continental.com e-mail címen. Amennyiben Önnek a Continental weboldalakon egyes oldalakhoz vagy fájlokhoz való hozzáférés során adatokat kell megadnia magáról, kérjük vegye figyelembe, hogy ezen adatok továbbítása egy nyílt hálózaton, az Interneten és nem biztonságos formában történik, ezért az ilyen adatokhoz jogosulatlan harmadik személyek is hozzáférhetnek és módosíthatják ezeket.

Más weboldalakra mutató linkek

A más harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket kiegészítő szolgáltatásként biztosítjuk. Az ilyen weboldalak függetlenek a Continental AG-tól és azok felett a Continental AG semmilyen befolyással nem rendelkezik. A Continental AG ezért semmilyen felelősséget nem vállal a Continental AG weboldalairól linkek által elérhető harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmáért vagy használatáért, sem az ilyen weboldalaknak az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleléséért.

Termékek rendelkezésre állása

A jelen weboldalak tartalmazhatnak olyan termékre vonatkozó információkat is, amely az Ön országában jelenleg még nincs kereskedelmi forgalomban. Az ilyen információknak a jelen weboldalakon való feltüntetése nem értelmezhető akként, hogy a Continental AG az adott terméket a világ valamennyi országában elérhetővé szándékozik tenni. Amennyiben további információra lenne szüksége a jelenleg az Ön számára még nem elérhető termékekre vonatkozó jövőbeni tervekkel kapcsolatban, kérjük, hogy forduljon Continental kereskedőjéhez vagy képviselőjéhez.

Védjegyek és szerzői jogok

A jelen weboldalakon feltüntetett védjegyek és logok ("védjegyek") a Continental AG vagy leányvállalatai tulajdonát képezik. A jelen weboldalakon elérhető információk nem értelmezhetőek akként, hogy a védjegyek tekintetében bármilyen használati jogot vagy engedélyt adnának, mivel ehhez a Continental AG írásbeli hozzájárulása szükséges. A védjegyek jogosulatlan használata szigorúan tilos. A Continental AG fenntartja valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jogát és minden esetben fellép azok védelme érdekében a világ valamennyi országában.

Copyright © Continental AG. A jelen weboldalakon elérhető valamennyi szöveg, kép, grafika, animáció, videó, zene, hang és egyéb anyag a Continental AG és leányvállalatai szerzői jog által védett művei. A Continental AG-t illeti meg a szerzői jog a jelen weboldalakon található művek elrendezése és kiválasztása tekintetében is. Ezek a művek nem sokszorosíthatóak kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából, továbbá nem módosíthatóak vagy használhatóak fel más weboldalakon.
További témák